Terminy naboru wniosków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, że przeprowadzać będzie następujące nabory wniosków:

 1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 238 266,00 zł
 2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 461 160,68 zł
 3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 745 542,00 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam , że dnia 16.05.2017 roku o godzinie 14 tej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby „

Porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad .
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za rok 2016
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za rok 2016.oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.
 8. Podjęcie Uchwały ws przyjęcia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za rok 2016.
 9. Podjęcie Uchwały ws przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 10. Podjęcie Uchwały ws pokrycia strat za rok 2016
 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2016.
 12. Wybory uzupełniające do składu Rady LDG „Dorzecze Łeby”
 13. Przerwa
 14. Ogłoszenie wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady LGD „Dorzecze Łeby” .
 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie diet dla członków Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Łeby”.
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie kwot z tytułu podróży służbowych dla członków Zarządu LGD „Dorzecze Łeby”
 18. Wolne wnioski i zapytania .
 19. Zakończenie posiedzenia .

Prezes Zarządu

Krzysztof Łasiński

 

Jednocześnie informuję , że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia § 13 pkt 3drugi termin Zebrania ustala się na dzień 16.05.2017 r. na godzinę 14: 15.

Wszystkie projekty uchwał znajdują się na naszej stronie www.dorzeczeleby.pl

 

 

Wyjaśnienia definicji: interes zbiorowy i innowacyjność

Definicje

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski