Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zachęca do odwiedzania przydatnych stron internetowych dotyczących Funduszy Europejskich:

1) Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl 
2) Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
3) Serwis Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego:  http://www.rpo.pomorskie.eu
4) Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na której zamieszczane są również informacje nt. spotkań i wydarzeń (w województwie pomorskim) związanych z funduszami europejskimi http://www.pomorskiewunii.pl

Dodatkowo zapraszam do odwiedzania naszego profilu na Facebooku gdzie zamieszczamy informacje nt. działań prowadzonych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, który swoim bezpłatnym wsparciem obejmuje powiaty słupski, lęborski i bytowski.

https://www.facebook.com/LPIFESlupsk


Z poważaniem,
Dominika Gregorek

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Budynek Słupskiego Inkubatora Technologiczneg
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15
fax: 59 846 81 16
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
www.pomorskiewunii.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/LPIFESlupsk
Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozporządzenie

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1435/D2016000143501.pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
al. Św. Jakuba Apostoła 25
84-360 Łeba

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura. Zatrudnienie na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków.

Odpowiedzialność za:

·         Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.

·         Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.

·         Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.

·         Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.

·         Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,

·         Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.

·         Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

Uprawnienia do:

·         do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

·         do wynagrodzenia za pracę,

·         do wypoczynku w dniach  wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,

·         do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

·         do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

 

Zakres obowiązków:

·       opracowywanie uzgodnionych z dyrektorem biura regulaminów konkursów w ramach wdrażania LSR oraz projektów współpracy;

·       prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów;

·       obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSR;

·       opracowywanie i uzgadnianie z dyrektorem biura projektów współpracy oraz koordynowanie ich realizacji;

·       bezpośrednia współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych;

·       przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć własnych;

·       przygotowanie i składanie wniosków o płatność;

·       nadzór nad  realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola i monitorowanie realizacji umów oraz sporządzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod kątem zgodności z warunkami umów;

·       przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu i Instytucji Wdrażającej;

·       prowadzenie, akceptowane przez dyrektora biura, korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie  projektów;

·       opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

·       opracowanie projektów własnych do realizacji dotyczących regionu działania LGD;

·       dokumentowanie procesu wdrażania LSR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych;

·       uzgadnianie  z dyrektorem biura decyzji w sprawie zasad regulaminowych ogłaszanych konkursów przy realizacji LSR;

·       uzgadnianie z dyrektorem biura procedur obsługi projektów.

 

Wymagania konieczne:

·         Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe

·         Praktyka zawodowa: co najmniej 12-miesięczny staż w pracy biurowej.

·         posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

·         posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,

·         znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

·         znajomość procedur administracyjnych,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

·         niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania pożądane

·           co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

·           umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,

·           umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·           doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł,

·           doświadczenie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów strategicznych do prawidłowej absorpcji środków pomocowych,

·           doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków pomocowych m.in. przygotowywanie wniosków o płatność w ramach programu PO RYBY 2007/2013,

·           doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

·           Prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

·           kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·           oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·           kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·           życiorys list motywacyjny,

·           oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

·           kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,

·           kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 20.09.2016 r do godziny 12- tej  pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, al. św. Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowych informacji udziela biuro tel. 530 243 120.

 

Po terminie upływu naboru członkowie Zarządu dokonają oceny formalnej. Na tej podstawie zostaną zakwalifikowani kandydaci do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski