OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację
w zakresie działania  1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”
w ramach Priorytetu 1.Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,  zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  na lata 2014–2020


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie
§ 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U.
poz. 1495), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od
28 października do  14 listopada 2016 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”.
Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków
o dofinansowanie (na podstawie pkt XVI załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego -Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Ogłoszenie

 

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” informuje :

o spotkaniach konsultacyjnych i doradztwie indywidulanym dla mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Łeby”

 

- 26 .X.2016 r. godzina 16 ta , sala GOKiS Wicko - spotkanie konsultacyjne

-27.X.2016 r. godzina 9 – 16 ta GOKiS Wicko - doradztwo indywidulane

- 15.XI.2016 r. godzina 16 ta , sala GOK Nowa Wieś Lęborska – spotkanie konsultacyjne

-16.XI.2016. godzina 9 - 16 ta , GOK Nowa Wieś Lęborska - doradztwo indywidulane

- 5.XII.2016r. godzina 16 ta , Urząd Gminy Choczewo - spotkanie konsultacyjne

- 6.XII.2016 r. godzina 9-16 ta Urząd Gminy Choczewo - doradztwo indywidulane

 

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD 530 243 120 , 501 389 579

 

 

Szanowni Państwo , informujemy że spotkania konsultacyjno – informacyjne prowadzone przez nasze biuro we wszystkich terminach podanych w ogłoszeniu powyżej mają następujący porządek :

1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. 

2. 10 minutowa przerwa kawowa .

3.Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) co to jest ?.

4.Kryteria LSR – omówienie dwóch kryteriów konkursowych :

a) stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę oferty turystycznej ,

b)rozwój ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury publicznej , infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru , szczególnie morskich i rybackich .

5. 10 minutowa przerwa

6.Kryteria LSR omówienie trzech kryteriów konkursowych :

a)wspieranie edukacji wodnej młodzieży ,

b)wspieranie zróżnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy ,

c)wspieranie budowy i promocji marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące produkty i usługi rybackie .

7.Planowane nabory wniosków.

8.Pytania i odpowiedzi .

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski