Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam że dnia 22.03.2016 r. o godzinie 13 –tej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Stwierdzenie  prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 r.

6.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015

7.Opinia Komisji Rewizyjnej ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 r. oraz przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej ws udzielenia członkom absolutorium za 2015 r

8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 r.

9.Podjęci uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

10.Głosowanie w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2015 r.

12.Wybory uzupełniające do składu Zarządu

a)wybór Prezesa
b)wybór członka Zarządu

13.Przerwa

14.Ogłoszenie wyników wyboru przez Komisję Skrutacyjną

15.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu

16.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Zarządu

17.Przerwa/podział funkcji pomiędzy członkami Zarządu

18.Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia podziału funkcji pomiędzy członków Zarządu

19.Wolne wnioski i zapytania

20.Zakończenie posiedzenia .
                                                                         

Z poważaniem                                              

Wice Prezes Zarządu                                        

Krzysztof Łasiński

Jednocześnie informuję że zgodnie z § 13 pkt .3 Statutu drugi termin Zebrania ustala się na dzień
22.03.2016 na godzinę 13:15.

Prace trwają!

Wielu z Państwa jest zaniepokojonych kiedy i jakie fundusze otrzyma nasza Grupa na realizację projektów.

Jak każde działanie , a szczególnie staranie się o środki UE wymaga stworzenia wielu dokumentów które są niezbędne przy realizacji LSR.

Jak orientujecie się Państwo Lokalna Strategia Rozwoju dla naszego obszaru została złożona do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i będzie podlegała ocenie .

Na dzień dzisiejszy Urząd Marszałkowski sprawdza pod względem merytoryczno – finansowym nasze dokumenty .Nie jesteśmy przypadkiem odosobnionym , tak się dzieje ze wszystkimi grupami w naszym województwie .

W dniu 12.02.2016 dostarczyliśmy wyjaśnienia nt. załączników Nr 8 gdzie każdy pracujący w rybołówstwie wypełniał załącznik wykazując tym samym ilość osób zatrudnionych w tym sektorze .

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

Szanowni Państwo. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” działa na terenie miast i gmin już ponad pół roku .

Na dzień dzisiejszy  liczy już 176 członków .

Należą do nas samorządy miast Lęborka i Łeby , Starostwo Powiatowe Lębork  oraz gminy Cewice , Choczewo , Nowa Wieś Lęborska i Wicko .

W skład naszego stowarzyszenia wchodzą  zarówno osoby , które prowadzą działalność gospodarczą , mieszkańcy obszaru ,a także stowarzyszenia ,których terenem działania lub siedzibą jest wspomniany obszar miast i gmin .

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 22.12.2015 roku przyjęto uchwałami bardzo ważne dokumenty takie jak:  Lokalna Strategia Rozwoju ,wybór członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ,  Regulamin Organizacyjny Pracy Rady stowarzyszenia LGD oraz Zasady realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR.

Są to bardzo ważne i priorytetowe dokumenty, które pozwolą nam, po pozytywnej ocenie przez Urząd Marszałkowski ,ubiegać się o środki finansowe z UE na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw , inwestycji samorządowych ,a także wspomagać realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców obszaru, które obejmuje LGD.

Wszystkich, którzy niecierpliwie czekają na dofinansowania do swoich projektów chciałabym uspokoić ; musimy cierpliwie poczekać na zweryfikowanie naszych dokumentów ,które muszą przejść procedurę kontroli  przez Urząd Marszałkowski.

Czytaj więcej...

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski