OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację
w zakresie działania  1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”
w ramach Priorytetu 1.Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,  zawartego w Programie Operacyjnym„Rybactwo i Morze”  na lata 2014–2020
na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie
§ 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U.
poz. 1495), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach
od  14 listopada do  9 grudnia 2016 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim zgodnie z § 18 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  25 000 000 złotych.

Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków
o dofinansowanie (na podstawie pkt XVII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu trwałego zaprzestania działalności połowowej
w ramach art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” rozporządzenia wykonawczego).
Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację
w zakresie działania  1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”
w ramach Priorytetu 1.Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,  zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  na lata 2014–2020


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie
§ 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U.
poz. 1495), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od
28 października do  14 listopada 2016 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”.
Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków
o dofinansowanie (na podstawie pkt XVI załącznika nr 1 rozporządzenia wykonawczego -Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski