Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
al. Św. Jakuba Apostoła 25
84-360 Łeba

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura. Zatrudnienie na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków.

Odpowiedzialność za:

·         Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.

·         Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.

·         Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.

·         Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.

·         Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,

·         Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.

·         Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

Uprawnienia do:

·         do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

·         do wynagrodzenia za pracę,

·         do wypoczynku w dniach  wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,

·         do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

·         do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

 

Zakres obowiązków:

·       opracowywanie uzgodnionych z dyrektorem biura regulaminów konkursów w ramach wdrażania LSR oraz projektów współpracy;

·       prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów;

·       obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSR;

·       opracowywanie i uzgadnianie z dyrektorem biura projektów współpracy oraz koordynowanie ich realizacji;

·       bezpośrednia współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych;

·       przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć własnych;

·       przygotowanie i składanie wniosków o płatność;

·       nadzór nad  realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola i monitorowanie realizacji umów oraz sporządzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod kątem zgodności z warunkami umów;

·       przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu i Instytucji Wdrażającej;

·       prowadzenie, akceptowane przez dyrektora biura, korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie  projektów;

·       opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

·       opracowanie projektów własnych do realizacji dotyczących regionu działania LGD;

·       dokumentowanie procesu wdrażania LSR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych;

·       uzgadnianie  z dyrektorem biura decyzji w sprawie zasad regulaminowych ogłaszanych konkursów przy realizacji LSR;

·       uzgadnianie z dyrektorem biura procedur obsługi projektów.

 

Wymagania konieczne:

·         Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe

·         Praktyka zawodowa: co najmniej 12-miesięczny staż w pracy biurowej.

·         posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

·         posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,

·         znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

·         znajomość procedur administracyjnych,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

·         niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania pożądane

·           co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

·           umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,

·           umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·           doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł,

·           doświadczenie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów strategicznych do prawidłowej absorpcji środków pomocowych,

·           doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków pomocowych m.in. przygotowywanie wniosków o płatność w ramach programu PO RYBY 2007/2013,

·           doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

·           Prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

·           kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·           oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·           kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·           życiorys list motywacyjny,

·           oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

·           kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,

·           kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 20.09.2016 r do godziny 12- tej  pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, al. św. Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowych informacji udziela biuro tel. 530 243 120.

 

Po terminie upływu naboru członkowie Zarządu dokonają oceny formalnej. Na tej podstawie zostaną zakwalifikowani kandydaci do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną

Wsparcie finansowe dla LGD

Pragniemy poinformować, że uchwałą komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze nalata 2014-2020 w kwocie 2 135 000,37 euro w tym na funkcjonowanie LGD: 213 500,03 euro.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski