Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam że dnia 22.03.2016 r. o godzinie 13 –tej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Stwierdzenie  prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 r.

6.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015

7.Opinia Komisji Rewizyjnej ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 r. oraz przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej ws udzielenia członkom absolutorium za 2015 r

8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 r.

9.Podjęci uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

10.Głosowanie w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2015 r.

12.Wybory uzupełniające do składu Zarządu

a)wybór Prezesa
b)wybór członka Zarządu

13.Przerwa

14.Ogłoszenie wyników wyboru przez Komisję Skrutacyjną

15.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu

16.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Zarządu

17.Przerwa/podział funkcji pomiędzy członkami Zarządu

18.Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia podziału funkcji pomiędzy członków Zarządu

19.Wolne wnioski i zapytania

20.Zakończenie posiedzenia .
                                                                         

Z poważaniem                                              

Wice Prezes Zarządu                                        

Krzysztof Łasiński

Jednocześnie informuję że zgodnie z § 13 pkt .3 Statutu drugi termin Zebrania ustala się na dzień
22.03.2016 na godzinę 13:15.

Prace trwają!

Wielu z Państwa jest zaniepokojonych kiedy i jakie fundusze otrzyma nasza Grupa na realizację projektów.

Jak każde działanie , a szczególnie staranie się o środki UE wymaga stworzenia wielu dokumentów które są niezbędne przy realizacji LSR.

Jak orientujecie się Państwo Lokalna Strategia Rozwoju dla naszego obszaru została złożona do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i będzie podlegała ocenie .

Na dzień dzisiejszy Urząd Marszałkowski sprawdza pod względem merytoryczno – finansowym nasze dokumenty .Nie jesteśmy przypadkiem odosobnionym , tak się dzieje ze wszystkimi grupami w naszym województwie .

W dniu 12.02.2016 dostarczyliśmy wyjaśnienia nt. załączników Nr 8 gdzie każdy pracujący w rybołówstwie wypełniał załącznik wykazując tym samym ilość osób zatrudnionych w tym sektorze .

Czytaj więcej...

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski