Kolejne warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

17 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyły się kolejne warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”, zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 15 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

Porządek obrad II Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Informacja o pracach nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru   LGD Dorzecze Łeby.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” – zał. nr 1.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby - zał. nr 2.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej LGD Dorzecze Łeby – zał. nr 3.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu diet dla członków Zarządu LGD Dorzecze Łeby – zał. nr 4.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu diet dla członków Komisji Rewizyjne LGD Dorzecze Łeby – zał. nr 5.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.            

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd LGD wyznacza drugi termin WZC w tym samym dniu i miejscu o godz. 14.15. W drugim terminie WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski