Szkolenie LGD, 7-8 lutego 2019

Szkolenie dla Rady LGD, Zarządu, pracowników Biura LGD z zakresu: Zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowaniem  lokalnej grupy działania z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD

Zaproszenie na spotkanie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Łeba , dnia 9.12 .2018

                                               Członkowie Stowarzyszenia

                                               Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby „

Niniejszym zawiadamiam że dnia 25.01.2019 roku o godzinie 13 tej w Sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia .

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia .

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie Uchwały ws przyjęcia sprawozdania Zespołu Monitoringu i Ewaluacji Własnej celem przeprowadzenia analizy wdrażania przedsięwzięć i celów LSR oraz jej weryfikację za 2018 r. 

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej

6.Wybory uzupełniające  do składu  Zarządu Stowarzyszenia .

7.Podjęcie uchwały o wyborze członka Zarządu .

8.Wybory uzupełniające do Rady LGD „Dorzecze Łeby”.

          9.Podjęcie Uchwały o odwołaniu członka Rady LGD „Dorzecze Łeby”

10.Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady LGD „Dorzecze Łeby”

11.Wolne wnioski i zapytania .

12.Zakończenie posiedzenia .

Jednocześnie informuję że zgodnie z §13 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia drugi termin Zebrania ustala się na dzień 25.01.2019. br o godzinie 13.15

Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski