Spotkanie LGD

Co u nas słychać?

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Łeby” działa już pięć lat. Właśnie zbliżamy się do końca obecnego okresu programowania i przeprowadziliśmy wszystkie przewidziane w harmonogramie konkursy. Dzięki pozyskanym funduszom do naszych beneficjentów trafiła pomoc finansowa w łącznej kwocie 6 875 922,18 zł wzbogacając nasz obszar o nowe inwestycje zwiększające atrakcyjność regionu. Poprzez szeroki udział przedstawicieli wszystkich sektorów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju udało się nam wspólnie określić najważniejsze potrzeby obszaru działania LGD i kierunki jego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu członków Stowarzyszenia możliwa była realizacja naszych zamierzeń i pokonanie wszystkich trudności związanych z wypełnianiem warunków Umowy Ramowej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Obecnie wkraczamy w tzw. okres przejściowy, w którym nie będziemy przeprowadzać konkursów, ale przygotowywać się do następnego okresu programowania, min konsultacji z różnymi środowiskami w celu zbudowania dalszych celów i kierunków rozwoju naszej Grupy , a co za tym idzie pozyskania kolejnych środków finansowych .
Dla przypomnienia , członkami naszej Grupy są: Gmina Miasto Lębork , Gmina Miejska Łeba, Gmina Wicko , Nowa Wieś Lęborska ,Cewice , Gmina Choczewo .
Mieszkańcy tych gmin jak i również osoby prowadzące lub mające zamiar prowadzić działalność na w/w terenach mogły w tym okresie programowania ubiegać się o środki .
Wszystkim , którzy przyczynili się do rozwoju naszych przedsięwzięć serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie w procesie decydowania o dystrybucji dysponowanych funduszy; w szczególności wysoko oceniamy współpracę z samorządami , a zwłaszcza włodarzami poszczególnych jednostek samorządowych- członków LGD.
Mamy nadzieję, że nadal będziemy wspólnie pracować dla dobra mieszkańców i współtworzyć nową perspektywę rozwoju.
Zapraszamy do dalszej współpracy. Nasi pracownicy Biura w Łebie przy ul. Jachtowej 8, służą Państwu wszelką pomocą, a bieżące informacje dotyczące działalności LGD mogą Państwo znaleźć także na stronie www.dorzeczeleby.pl.

Zarząd i pracownicy Biura
LGD „ Dorzecze Łeby”

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski