Plan włączenia społeczności

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby realizuje Plan włączenia społeczności. Jest on jedną z wytycznych działań dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Niniejszy plan obejmuje przygotowanie LSR z udziałem lokalnej społeczności. Strategia będzie miała charakter partycypacyjny. Do opracowania dokumentu zostaną wykorzystane dane z przeprowadzonych konsultacji ze społecznością lokalną, a także ze społecznością rybacką. Zostanie przeprowadzonych co najmniej 6 spotkań – po jednym w każdej z gmin – poświęconych przygotowaniu strategii, w tym w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. LSR współfinansowana będzie m.in ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Przy realizacji LSR zostaną wykorzystane różne metody konsultacji: bezpośrednie spotkania, dyskusje panelowe, warsztaty czy badania ankietowe. Poprzez wykorzystanie różnych metod konsultacji zamierza się osiągnąć jak najlepszy efekt w postaci dobrze wypracowanej wspólnie strategii. Do opracowania dokumentu zostaną wykorzystane wyniki badań własnych i ewaluacji. Strategia nie zostanie przygotowana przez podmiot zewnętrzny. Zostanie jedynie zlecona usługa ekspercka polegająca na moderowaniu spotkań zespołów roboczych i wypracowaniu metodologii i celów strategii. LSR zostanie przygotowana w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, spotkań zespołów roboczych. Na podstawie wypracowanych danych powstanie oddolny i wspólnie wypracowany dokument. Cele LSR będą powiązane i spójne z innymi dokumentacjami planistycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnymi, a także ponadregionalnym.

W ramach realizacji planu zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne w gminach wg przyjętego harmonogramu:

L.p. Nazwa gminy Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania
1 Gmina Miejska Łeba Centrum Edukacji i Promocji BOLENIEC,
Al. Św. Jakuba Ap. 25,
84-360 Łeba
30.09.2015
2 Gmina Wicko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Wicko 39,
84-352 Wicko
01.10.2015
3 Gmina Miasto Lębork Urząd Miejski w Lęborku,
ul. Armii Krajowej 14,         
84-300 Lębork
06.10.2015
4 Gmina Nowa Wieś Lęborska Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Grunwaldzka 24,
84-351 Nowa Wieś Lęborska
07.10.2015
5 Gmina Cewice Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
13.10.2015
6 Gmina Choczewo Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
w Choczewie,
ul. Pierwszych Osadników 17,
84-210 Choczewo
14.10.2015

Na czas niezbędny do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się utworzenie stanowisk pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu. Biuro będzie funkcjonować co najmniej 2 dni w tygodniu. Pracownicy biura odpowiadać będą za bieżące administracyjne funkcjonowanie biura, działania informacyjne i promocyjne LGD, proces konsultacyjny przygotowania LSR. Odpowiadać będą również za szeroko rozumianą współpracę pomiędzy sektorami: publicznych, gospodarczym, społecznym i mieszkańcami obszaru LGD a pozostałymi instytucjami publicznymi i społecznymi.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski