Dołącz do LGD DŁ

Zgodnie z § 9 Statutu Stowarzyszenia:

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

- zamieszkuje lub posiada siedzibę lub prowadzi działalność na obszarze LGD Dorzecze Łeby,
- złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na mocy uchwały Zarządu. W przypadku członków założycieli Stowarzyszenia wystarczy podpisana deklaracja członkowska. Do czasu wyboru Zarządu nowi członkowie przyjmowani są na podstawie uchwały 3-osobowego Komitetu Założycielskiego wybranego na zebraniu założycielskim.

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która:

- posiada   siedzibę    lub   prowadzi   działalność    na   obszarze  LGD Dorzecze Łeby,
- poprawnie wypełni i podpisze deklarację członkowską i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu. W przypadku członków założycieli Stowarzyszenia wystarczy podpisanie deklaracji członkowskiej.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być:

a) pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

- zamieszkuje lub posiada siedzibę lub prowadzi działalność na obszarze LGD Dorzecze Łeby,
- złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na mocy uchwały Zarządu. W przypadku członków założycieli Stowarzyszenia wystarczy podpisana deklaracja członkowska. Do czasu wyboru Zarządu nowi członkowie przyjmowani są na podstawie uchwały 3-osobowego Komitetu Założycielskiego wybranego na zebraniu założycielskim.

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która:

- posiada   siedzibę    lub   prowadzi   działalność    na   obszarze   LGD Dorzecze Łeby,

- poprawnie wypełni i podpisze deklarację członkowską i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu. W przypadku członków założycieli Stowarzyszenia wystarczy podpisanie deklaracji członkowskiej. Do czasu wyboru Zarządu nowi członkowie przyjmowani są na podstawie uchwały 3-osobowego Komitetu Założycielskiego wybranego na zebraniu założycielskim.

4. W sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje decyzję, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski